ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

През октомври 2014 г. община Ямбол стартира изпълнението на проект „Изграждане на капацитета за ефективно управление и повишаване компетентността на служителите в общинска администрация Ямбол", Договор № М13-22-51/16.10.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет", Бюджетна линия BG051P0002/13/2.2-14, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси", под- приоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация", финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е на стойност 132 525, 80 лева и е с продължителност 12 месеца /16.10.2014-16.10.2015 г./.