ОСНОВНА И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

Основната цел на проекта е повишаване на квалификацията на служителите от общинска администрация Ямбол за по-ефективно изпълнение на задълженията им и постигане на по-високи резултати от работата, което ще се постигне чрез реализирането на следните специфични цели:

• Повишаване капацитета и мотивацията на служителите за професионално развитие, чрез усъвършенстване и придобиване на специфични умения, необходими за ефективно и ефикасно управление на хора и процеси за общуване в рамките на администрацията и в отношенията й с граждани и юридически лица;

• Повишаване на стабилността и възможността за ефективно функциониране на всички структури на общината, чрез усвояване на техники и подходи в конфликтни ситуации като предпоставка за по-висока ефективност;

• Повишаване на разбирането на служителите за тяхната роля в изграждането на имиджа на институцията; създаване на институционални отношения с граждани от уязвими групи, ползватели на общински услуги, като предпоставка за изграждане на доверие в публичните институции;

• Задълбочаване на практическите умения по законосъобразното прилагане на административни актове и норми в ежедневната работа на административните структури.