ЦЕЛЕВА ГРУПА

Целевата група по проекта са служителите на общинска администрация Ямбол - служители на ръководни длъжности /кмет, заместник-кметове, секретар, директори на дирекции, началник отдели, началник сектори/, както и служителите, пряко ангажирани с дейностите по управление, наблюдение, контрол и изпълнение на различните дейности, включително 5 броя служители на Община Ямбол, участващи в екипа за управление на проекта.