ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

Дейност 1: Организация и управление на проекта

Основна дейност, която продължава през целия период на изпълнение на проекта, и се състои от дейности по управление, отчетност, мониторинг и контрол. Дейността цели постигане на съгласуваност и яснота относно дейностите и правилата за ефективно изпълнение на проекта, както и ясно и точно разпределение на отговорностите и задълженията на всеки член на екипа за постигане ефективност при изпълнение на задачите, и осигуряване на подходяща среда за безпроблемно изпълнение и координация на проектните дейности.

Дейност 2: Провеждане на 3 обучения от каталога на Института по публична администрация

Обученията са на следните теми :

- Прилагане на закона за защита на личните данни;

- Стилистика в нормативните актове и наредби;

- Оценка на ефективността на публични инвестиционни проекти.

Дейност 3: Провеждане на 6 специализирани обучения извън каталога на Института по публична администрация.

Обученията са със следните насоки:

- Географски информационни системи - основен модул, базиран на Arc GIS

- Приложение на ГИС в работата на общинската администрация- основен модул, използване на WEB базирано приложение на ГИС

- Работа с граждани от уязвими групи

- Ораторски и презентационни умения

- Управление на конфликтни ситуации

- Разрешаване на проблеми и мотивация на персонала

Дейност 4: Организиране на логистика на обученията и осигуряване на материали за обучаемите.

По дейността са извършени услуги по организация на обученията, транспорт и настаняване на участниците в обученията, осигуряване на храна, кафе-паузи, зали и техника. Дейността включва и изготвяне на работни материали за обучаемите за успешното провеждане на обученията.

Дейност 5: Дейности за информация и публичност

В рамките на дейността са осъществени мерки за популяризиране сред общността на финансовия принос на ОПАК и ЕСФ за реализиране на проекта, както и за целите, дейностите и резултатите от проекта.

В рамките на тази дейност бяха изпълнени следните мерки за публичност:

1.2 публикации в местни печатни издания;

2. 1 банер с информация за проекта за провеждане на обученията;

3. Електронен банер и микросайт на проекта, който съдържа програмата за обученията, информация за обученията и обучителите;

4. Външно брандиране на Центьр за административни услуги на граждани в сградата на община Ямбол;

5.Брошура с кратко представяне на проведените обучения;

6.Дипляна с информация за проекта.