ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

1. Сформиран екип, постигнати цели, индикатори и резултати;

2. Проведени 3 обучения от каталога на ИПА и обучени 74 служители;

3. Проведени 6 специализирани обучения за повишаване ефективността и мотивацията на административния персонал, които не са включени в каталога на ИПА и обучени 173 служители;

4. Логистично обезпечени обучения и осигурени материали за обучаемите;

5. Информирана общественост за работата по изпълнението на проекта.

В резултат от проведените обучения служителите придобиха нови знания и умения, които допринесоха за подобряване на комуникацията както в рамките на организацията, така и при тяхната работа с гражданите и организациите. Темите на всеки курс бяха умело подбрани съобразно потребностите на целевите групи и способстваха за задълбочаване на ключови управленски умения за работа в екип, мотивация на служителите в администрацията, справяне с възникнали специфични ситуации, както и умения за вземане на решения за качествено управление на работните процеси.